Wedstrijdreglement BATIBOUW ixina

Artikel 1:
IXINA BELGIUM NV, met een kapitaal van 920.000 EUR, met maatschappelijke zetel te Paepsemlaan 20 B-1070 BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0408.394. 348 (hierna te noemen de "Organiserende Vennootschap") en de commercieel onafhankelijke franchiseondernemingen die in België winkels uitbaten onder het merk IXINA, organiseren van 01/03/2023 om 00:01 uur tot 31/03/2023 om 23:59 uur een wedstrijd zonder aankoopverplichting met als titel "BATIBOUW wedstrijd", volgens de voorwaarden beschreven in dit reglement (hierna te noemen de "Wedstrijd"). Deelname aan deze Wedstrijd is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn volgens de Belgische wetgeving op de datum van de lancering van de Wedstrijd (d.w.z. 18 jaar of ouder), die onbeschermd zijn en die woonachtig zijn in België, met uitsluiting van personeelsleden van het Organiserende bedrijf en, in het algemeen, van personen die direct of indirect hebben deelgenomen aan de promotie en/of uitvoering van de Wedstrijd. Deze uitsluiting strekt zich tevens uit tot alle leden van het huishouden (zelfde naam en/of zelfde postadres en/of zelfde e-mailadres) van bovengenoemde personen. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Wedstrijd moeten de deelnemers contact opnemen met het Organiserende Bedrijf van de Wedstrijd.

Artikel 2:
Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het principe van de Wedstrijd, van dit reglement (hierna het "reglement") en van elke beslissing van het Organiserend Bedrijf over elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van dit reglement. Elke deelname die in strijd is met een van de artikelen van dit reglement wordt als nietig beschouwd en geeft geen aanleiding tot het toekennen van een prijs. Elke deelnemer is zich ervan bewust dat de tussenkomst van het toeval hem geen andere zekerheid kan bieden dan de hoop op een mogelijke en willekeurige winst.

Artikel 3 : Voorwaarden voor deelname
Deze Wedstrijd vindt plaats in de IXINA winkels in België en op de BATIBOUW 2023 stand op de in artikel 1 vermelde data. Om aan de Wedstrijd deel te nemen moet de volgende procedure worden gevolgd: 1. Inschrijven voor de wedstrijd door de verplichte velden* in te vullen op het formulier dat hier beschikbaar is: ixina.be/nl/batibouw-wedstrijd *De verplichte velden zijn: titel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, IXINA-winkel. Tijdens de wedstrijd wordt slechts één inschrijving per speler (zelfde naam, voornaam, adres) aanvaard. In geval van meerdere inschrijvingen wordt slechts één inschrijving in aanmerking genomen. Fraude of een vermoeden van fraude heeft tot gevolg dat de deelnemer van de wedstrijd wordt uitgesloten, zelfs als de fraude wordt ontdekt na de sluiting van de wedstrijd en/of de aanwijzing van de winnaar. Het niet naleven van de voorwaarden voor deelname zoals beschreven in het reglement leidt tot ongeldigheid van de deelname. Deelnemers dienen zich te onthouden van het uitvoeren of trachten uit te voeren van deelnameprocedures die niet strikt in overeenstemming zijn met de beginselen van de Wedstrijd en dit Reglement.

Artikel 4: Prijs
De prijs (hierna "de Prijs") voor dit Spel is : Een waardebon ter waarde van €5.000 (vijfduizend euro inclusief alle belastingen), te gebruiken voor Nobilia meubelen en werkbladen in de keuken van de winnaar. De Prijs is geldig tot 31/12/2023 23:59, in de IXINA winkel waar de Winnaar aan deze Wedstrijd heeft deelgenomen. De waardebon kan niet worden gebruikt voor diensten zoals levering of installatie, noch voor de aankoop van huishoudelijke apparaten, sanitair en accessoires. De Prijs is strikt persoonlijk en nominatief, zodat hij niet kan worden overgedragen, of verkocht aan welke derde dan ook; hij kan in geen geval door het Organiserende Bedrijf worden terugbetaald in contanten of worden geruild of afgestaan voor de gehele of gedeeltelijke tegenwaarde ervan, in natura of in contanten. Indien de waarde van de waardebon niet volledig wordt gebruikt door de Winnaar in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel, zal er geen terugbetaling van het saldo plaatsvinden, noch in contanten, noch in de vorm van een waardebon die op een andere keukenbestelling kan worden gebruikt.

Artikel 5 : Toekenning van prijzen
Onder de deelnemers die hun inschrijvingsformulier correct hebben ingevuld en die hebben voldaan aan alle deelnemingsvoorwaarden vermeld in artikel 3 van dit reglement, zal op 10/04/2023 een winnaar willekeurig worden getrokken door het Organiserende Bedrijf, of door een persoon die het Organiserende Bedrijf heeft aangewezen in geval van verhindering. De winnaar wordt per e-mail op het door hem/haar opgegeven adres en dezelfde dag telefonisch op de hoogte gebracht. De prijs wordt door de winnaar opgehaald in de IXINA winkel die op het inschrijfformulier is aangegeven. De winnaar moet een identiteitsbewijs meebrengen om de prijs op te halen. Hiervoor kan een prijsuitreiking worden georganiseerd. De winnaar heeft vanaf de datum van verzending van de e-mail 30 werkdagen de tijd om de prijs in de winkel op te halen. Indien de winnaar dit niet binnen deze termijn doet, wordt hij/zij geacht afstand te hebben gedaan van de prijs. De prijs wordt dan toegekend aan een andere winnaar. Deze alternatieve winnaar zal willekeurig worden getrokken en er zal contact met hem worden opgenomen onder dezelfde voorwaarden als die welke aanvankelijk waren voorzien. De winnaar moet het wedstrijdreglement naleven. Als blijkt dat de winnaar niet voldoet aan de criteria van dit reglement, mag het organiserende bedrijf de prijs niet toekennen.

Artikel 6: Reglement van de wedstrijd
De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de Wedstrijd te wijzigen, in te korten, uit te breiden of te annuleren. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor dit reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Elke wijziging van het reglement zal worden aangekondigd op de website van het Organiserende bedrijf.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid
Hoewel het Organiserende bedrijf alles in het werk stelt om de deelnemers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële fouten of het niet beschikbaar zijn van informatie. Bovendien is het Organiserende bedrijf niet aansprakelijk in geval van: - Hardware problemen - Vernietiging van door deelnemers verstrekte informatie om een reden die niet toe te schrijven is aan het Organiserende bedrijf - Menselijke of elektrische fouten - Storingen die het goede verloop van de Wedstrijd kunnen beïnvloeden - Gevolgen van vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van elektronische post die niet aan haar te wijten zijn. Klachten moeten door de geadresseerden rechtstreeks worden ingediend bij de bedrijven die voor de aflevering van de genoemde e-mails hebben gezorgd. In alle gevallen, indien het goede administratieve en/of technische verloop van de Prijsvraag wordt verstoord door een oorzaak buiten de macht van het Organiserend Bedrijf, behoudt dit bedrijf zich het recht voor de Prijsvraag te onderbreken. Fraude of het niet naleven van dit reglement kan leiden tot uitsluiting van de auteur van de Wedstrijd, waarbij het Organiserend Bedrijf zich het recht voorbehoudt om, indien nodig, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de auteur.

Artikel 8: Eigendomsrecht
In overeenstemming met de wetten op de literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen waaruit deze wedstrijd bestaat ten strengste verboden. De genoemde merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Artikel 9: Persoonsgegevens en beeldrechten
De informatie die in het kader van deze Wedstrijd wordt verzameld, is noodzakelijk om rekening te houden met de deelname van de deelnemer. Deze informatie is bestemd voor de onderneming IXINA Belgium, die verantwoordelijk is voor de verwerking, alsook voor de onderneming FBD International met het oog op het beheer van uw deelname, de bepaling van de winnaar en de toekenning van de prijs. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is dus contractueel. De persoonlijke gegevens van de winnaar worden doorgegeven aan het bedrijf dat de IXINA-winkel exploiteert en waar de winnaar zijn of haar voucher afhaalt. De gegevens van de deelnemers worden maximaal zestig (60) dagen bewaard vanaf de datum van uitreiking van de prijzen. De persoonsgegevens van de winnaars worden bewaard gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van toekenning van de prijs. Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming n°2016/679 van 27 april 2016 (hierna de "GDPR"), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering en - in geval van een legitieme reden - de verwerking van uw persoonsgegevens alsook recht op beperking en portabiliteit van uw gegevens onder de voorwaarden voorzien in de GDPR. In geval van een klacht kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres - E-mailadres: contact@adp-gba.be - Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 U kunt uw rechten uitoefenen op het volgende e-mailadres gdpr@Ixina.be of per post op het volgende adres IXINA Belgium, 20 boulevard Paepsem B-1070 BRUSSEL

Artikel 10: Geschillen en klachten
Dit Reglement is onderworpen aan het Belgische recht, onverminderd de eventuele regels van conflictenrecht. In geval van een klacht, om welke reden dan ook, moet deze binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van het einde van de Wedstrijd worden gericht aan het Organiserend Bedrijf op het volgende e-mailadres: mkgcom@ixina.com. Elk geschil dat ontstaat in verband met de Wedstrijd en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Het feit van deelname impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. In geval van een geschil zullen de partijen trachten dit in der minne te schikken. Er wordt aan herinnerd dat elke deelnemer het recht heeft zich kosteloos te wenden tot de Consumentenbemiddelingsdienst (hierna "Belmed") met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. IXINA Belgium garandeert dit doeltreffend beroep dat kan worden ingesteld bij Belmed:
- per post: Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bte 1, 1000 Brussel
- per e-mail: contact@mediationconsommateur.be

Elke deelnemer kan zich dus tot Belmed wenden zodra een voorafgaande rechtstreekse klacht geen resultaat heeft opgeleverd, alsook kiezen voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter. De deelnemers worden ervan in kennis gesteld dat IXINA Belgium de nodige maatregelen heeft genomen om de bepalingen van artikel 14 van EU-Verordening nr. 524-2013 van 31 maart 2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen toe te passen.