Wedstrijdreglement verjaardag van ixina

WEDSTRIJDREGLEMENT - Oktober 2022

" MAAK KANS OP EEN WAARDEBON VAN € 2.500 voor uw keuken "

Artikel I: Organisatie

IXINA BELGIUM nv, met een vermogen van 920.000 euro, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0408.394.348, met maatschappelijke zetel te Paapsemlaan 20 – 1070 Anderlecht (hierna 'de organisator'), organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting die plaatsvindt van 01 tot en met 31 oktober 2022, genaamd “MAAK KANS OP EEN WAARDEBON VAN € 2.500 voor uw keuken" (hierna de 'wedstrijd'), waaraan alleen kan worden deelgenomen in de deelnemende winkels van Ixina, waarvan u in bijlage 1 bij dit reglement een lijst vindt.

Artikel II: Toelatingsvoorwaarden voor de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die een uitgeruste keuken heeft besteld in een deelnemende winkel van IXINA en die het deelnameformulier correct heeft ingevuld en tijdens de duur van de wedstrijd een voorschot heeft betaald (hierna de 'deelnemer').

De volgende mensen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: minderjarigen, rechtspersonen en de leden en raden van de organisator en, meer in het algemeen, iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft meegewerkt aan de uitwerking van de wedstrijd evenals, voor iedereen in de eerder vermelde categorieën, de gezinsleden (zelfde naam, zelfde postadres).

Het aantal deelnames per persoon is beperkt tot één (1) keer gedurende de hele duur van de wedstrijd.

Alleen de deelnames die aan bovenvermelde bepalingen voldoen, worden weerhouden. In dit opzicht behoudt de organisator zich het recht voor om alle nodige controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit, de leeftijd, de gegevens en de bestelling van elke deelnemer. Elke vermelding die onvolledig, onjuist of vervalst is, of waarmee de deelnemer niet kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, leidt tot de annulering van de deelname.

Artikel III: Deelnemingsmodaliteiten en inschrijving voor de wedstrijd
Om deel te nemen moet elke deelnemer tijdens de duur van de wedstrijd:

-Een uitgeruste keuken bestellen met ten minste 4 apparaten van verschillende families (oven, kookplaat, dampkap, koelkast of vaatwasser) in een deelnemende winkel (ondertekende bestelbon) die ten minste 4.000 € (vierduizend euro inclusief alle belastingen) aan meubilair omvat (exclusief showroomkeuken, apparaten, werkblad, sanitair, accessoires en diensten (hierna de "Bestelling"),

-In de periode van 01/10/2022 tot en met 31/10/2022,

-Een eerste voorschot storten voor de betaling van de bestelling,

-Het deelnameformulier correct invullen dat ter beschikking ligt in de Ixina-winkel waar de bestelling is gedaan.

Artikel IV: Modaliteiten voor het aanduiden en inlichten van de winnaar
De keuze van een (1) winnende deelnemer (hierna de 'winnaar') per winkel verloopt via een loting door de manager van de deelnemende winkel binnen de 60 (zestig) dagen na de afsluitingsdatum van de wedstrijd. Er wordt alleen rekening gehouden met de deelnames die vóór de uiterste deelnamedatum zijn goedgekeurd.

De winnaar wordt binnen de 72 (tweeënzeventig) uur na zijn aanduiding over zijn prijs ingelicht door de organisator, en dit via het op het wedstrijdformulier vermelde telefoonnummer of e-mailadres.

Per winkel wordt een reservewinnaar geloot (hierna de 'reservewinnaar'). De deelnemers die niet hebben gewonnen, worden hier niet over ingelicht.

Artikel V: Beschrijving van de prijs
De prijs (hierna ‘de prijs’) voor deze wedstrijd is:
•Keukenmeubilair ter aanvulling van de bestelling (voor de keuken in de Bestelling ofvoor de aankoop van aanvullende producten bij de Bestelling) voor een maximalewaarde van 2.500 euro (tweeduizend vijfhonderd euro inclusief btw)

De Prijs is gedurende zes (6) maanden geldig vanaf 01/10/2022 in de Ixina winkel waar de Winnaar aan deze Wedstrijd heeft deelgenomen, op de producten (meubelen, huishoudtoestellen, accessoires). De voucher kan niet worden gebruikt voor diensten zoals levering of installatie.

De prijs mag niet worden gebruikt voor een andere bestelling dan deze die door de winnaar tijdens de wedstrijd werd geplaatst.

De prijs is strikt persoonlijk en op naam, zodat hij niet kan worden overgedragen, afgestaan of verkocht aan eender welke derde; hij kan in geen geval in hoofde van de organiserende firma het voorwerp uitmaken van een terugbetaling in contanten of van enige omruiling of een teruggave van de volledige of gedeeltelijke tegenwaarde, in natura of in contant geld. Indien de waarde van de voucher niet volledig wordt gebruikt door de Winnaar in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel, dan zal dit bedrag niet worden terugbetaald, noch in contanten noch in de vorm van een tegoedbon die kan worden gebruikt voor een andere keukenbestelling.

In geval van overmacht behoudt de organiserende firma zich evenwel het recht voor om de volledige of een deel van de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs van gelijke waarde.

Artikel VI: Modaliteiten voor de bezorging en het gebruik van de prijs
Om zijn prijs te krijgen, moet de winnaar zich naar de Ixina-winkel begeven waar hij aan deze wedstrijd heeft deelgenomen. Er kan hiervoor een prijsuitreiking worden georganiseerd.

In het geval dat de winnaar om welke reden ook de volgens de voorwaarden in dit reglement toegekende prijs geheel of gedeeltelijk niet kan of wil ontvangen, wordt dit beschouwd als een weigering van de volledige prijs en kan hij in dit opzicht geen aanspraak maken op een schadevergoeding of compensatie van de organisator. De prijs wordt dan toegekend aan de reservewinnaar.

Artikel VII: Naleving van de voorwaarden voor deelname
Wie deelneemt, aanvaardt dit volledige reglement zonder voorbehoud. De organisator behoudt zich het recht voor om de nauwkeurigheid van de door de deelnemers verstrekte
gegevens te controleren. De niet-naleving van de voorwaarden voor deelname in dit reglement en, in het algemeen, elke onnauwkeurige of valse verklaring en elke fraude leiden tot de diskwalificatie van de deelnemer. Er wordt niet telefonisch of schriftelijk gecommuniceerd over de interpretatie of toepassing van dit reglement, het verloop of de modaliteiten van de wedstrijd, evenals over de naam van de winnaar.

De organisator behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, de wedstrijd te verkorten, te verlengen, uit te stellen of te annuleren of de toelatingsvoorwaarden en/of de werkingsmodaliteiten ervan te wijzigen, onder voorbehoud van verdergaan met een aanhangsel.

Artikel VIII: Intellectuele eigendom
Alle in dit reglement vermelde benamingen of merken evenals elk communicatiemiddel met betrekking tot de wedstrijd, blijven de exclusieve eigendom van hun auteur of deponent.

Artikel IX: Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid van de organisator is strikt beperkt tot de uitreiking van de werkelijke en geldig gewonnen prijs volgens de voorwaarden in artikels IV en VI van dit reglement.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke schade die door de deelnemers aan derden of aan rechten van derden is veroorzaakt.

In het algemeen kan de organisator een deel van of de hele wedstrijd annuleren als blijkt dat er op welke manier ook fraude is gepleegd in het kader van de deelname aan de wedstrijd of bij de aanduiding van de winnaar. Hij behoudt zich in dit geval het recht voor om de prijs niet aan een fraudeur toe te kennen en/of juridische actie te ondernemen jegens wie fraude heeft gepleegd. Hij is echter op geen enkele manier jegens de deelnemers verantwoordelijk voor eventueel gepleegde fraude.

Artikel X: Overmacht
De organisator is in het algemeen niet verantwoordelijk in het geval van overmacht of onvoorzien geval buiten zijn wil om zoals bepaald door artikel 1248 van het Burgerlijk Wetboek (met name technische problemen …) die de organisatie en/of het verloop van de wedstrijd verstoren zodat deze wordt ingekort, verlengd, uitgesteld, gewijzigd of geannuleerd.

Artikel XI: Persoonlijkheidskenmerken
Louter door de deelname aan de wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat de organisator zijn naam, voornaam, postcode gratis kan gebruiken voor communicatie over - uitsluitend - de wedstrijd.

Mogelijk ontvangt de winnaar zijn prijs tijdens een prijsuitreiking waarbij foto's of films worden gemaakt, in aanwezigheid van de leden van de organisator.

Als de winnaar ook instemt met de reproductie en weergave van zijn foto en/of stem tijdens de prijsuitreiking of zoals door de winnaar verstrekt, dan kan het recht op reproductie van zijn persoonlijkheidskenmerken (naam, voornaam, postcode, foto en/of stem) in elke vorm en op alle op dit ogenblik bekende en onbekende dragers worden uitgeoefend, zoals:
-Elk digitaal opslagmedium zoals een computer, harde schijven, USB-stick, cloud ...
-Elk type drukwerk zoals een folder, affiche ...
-Elke fotografische drager, digitaal of analoog
-Elk type video, digitaal of analoog.

Het recht van weergave in het openbaar kan geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend via verspreiding:
-In een televisiespot die in de winkels met het logo van IXINA wordt getoond,
-In prospectussen (flyer, folder …),
-Op de website van het merk IXINA,
-Op de webshop van het merk IXINA,
-Op de sociale netwerken en pagina's of accounts in naam van het merk IXINA(Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram …)

Deze toestemmingen betreffen het grondgebied van België en Luxemburg. Ze worden toegekend voor de duur van één (1) jaar vanaf de toekenning van de prijs.

Artikel XII: Informatica, vrijheden en privacy
De gegevens die verzameld zijn in het kader van uw deelname aan de wedstrijd worden
digitaal verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

Ze zijn nodig om de wedstrijd te kunnen houden. Deze verwerking is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken volgens de hierna vermelde modaliteiten. De tijdens de wedstrijd verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor IXINA BELGIUM en de franchisewinkels van IXINA waar u uw wedstrijdformulier hebt ingevuld.

Conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals de Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (de verordening), hebt u recht op inzage, rectificatie, het wissen en -in het geval van een gerechtvaardigde grond - om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw gegevens binnen de voorwaarden die door de verordening worden gesteld. Om uw recht te kunnen uitoefenen neemt u contact op via het volgende e-mailadres:gdpr@ixina.be, of via de post. Elk verzoek om uw recht uit te oefenen moet gericht zijn aan gdpr@ixina.be.
De deelnemers hebben het recht om hun toestemming voor de verwerking op elk ogenblik in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de verwerkingen die geldig zijn uitgevoerd vóór de uitoefening van dit recht. In het geval een deelnemer dit recht op intrekking uitoefent, kan deze laatste niet meer geldig deelnemen aan de wedstrijd en wordt zijn deelname automatisch geannuleerd. De verwerking van zijn persoonsgegevens zijn immers noodzakelijk voor het beheer van zijn deelname.

De deelnemers beschikken ten slotte over het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie: contact@apd-gba.be ; +32 (0)2 274 48 00). De verzamelde gegevens worden gedurende maximaal twee (2) maanden na het einde van de wedstrijd bewaard.

Artikel XIII: Regeling van de geschillen, toepasselijke wet en toekenning van bevoegdheden
Als een of meerdere bepalingen van dit reglement nietig en/of niet van toepassing worden verklaard, behouden de overige clausules hun kracht en draagwijdte.

De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat ze door hun deelname verplicht onderworpen zijn aan de Belgische wetten, met name voor elk geschil dat voortvloeit uit de wedstrijd, die het voorwerp vormt van deze bepalingen, of dat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt, en dit onverminderd eventuele bestaande collissieregels.

Bij elk geschil wegens de wedstrijd wordt geprobeerd om tot een minnelijke schikking tussen de organisator en de deelnemer te komen. Twee (2) maanden na het afsluiten van de wedstrijd door de organisator wordt geen enkele betwisting meer aanvaard. Als er geen overeenstemming is, wordt het geschil onderworpen aan de bevoegde rechterlijke instanties conform de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Bijlage 1: Lijst van aan de wedstrijd deelnemende winkels
Alle Ixina-winkels in België en Luxemburg.