Wedstrijdreglement verjaardag van ixina

Wedstrijdreglement ‘Valentijn’

Artikel 1: Algemene inlichtingen

De wedstrijd “Valentijn” is een gratis wedstrijd die loopt van 14 februari 2023 om 10u tot 21 februari 2023 om 12u (zie hieronder “Spel”) en wordt georganiseerd door de onderneming ixina Belgium, met maatschappelijke zetel gevestigd te Paepsemlaan 20 – 1070 Anderlecht ; hierna “de Organisator” genoemd.

Dit reglement (zie “Reglement") is toegankelijk via de Facebook-pagina hieronder aangegeven.

Deelnemen aan het spel betekent dat de deelnemer volledige akkoord gaat met het spel, het reglement en elke beslissing van de organisator over elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van dit reglement. Elke deelname die in strijd is met een van de artikelen van dit reglement wordt als nietig beschouwd en maakt geen kans meer op een prijs.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de wedstrijd kan enkel via de Facebook- en Instagrampagina’s van ixina BeLux [https://www.instagram.com/ixina_belux/ , [https://www.facebook.com/ixina.BeLux] en https://www.instagram.com/ixina_belgie/] als reactie op de wedstrijdpost.

De wedstrijd is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers die een account hebben op de sociale netwerksites Facebook en/of Instagram, die in België wonen of verblijven, houder zijn van een persoonlijk e-mailadres, meerderjarig en bekwaam (in de juridische betekenis van het woord) zijn op datum van deelname, met uitzondering van de personen die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd en hun familie, net als de personeelsleden van de Organisator en/of zijn dochterondernemingen. Indien de deelnemer meer dan één antwoord over dezelfde publicatie geeft, wordt alleen het eerste antwoord in aanmerking genomen.

De deelnemers worden uitdrukkelijk geïnformeerd dat de wedstrijd op geen enkele wijze wordt georganiseerd, beheerd of gesponsord door Meta. Bijgevolg verzaken de deelnemers uitdrukkelijk in welke hoedanigheid dan ook de aansprakelijkheid van Meta in het kader van de organisatie en het verloop van deze wedstrijd in te roepen.

De deelnemers moeten op elk ogenblik in staat zijn een bewijs van hun identiteit en leeftijd voor te leggen zodat de Organisator bij machte is eventuele misbruiken te controleren en bestraffen. De deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat huidig reglement integraal wordt aanvaard. Bijgevolg verkrijgt dit reglement de waarde van overeenkomst tussen de deelnemer en de Organisator.

Het reglement kan worden geraadpleegd op de Facebook- en Instagrampagina’s van ixina BeLux en wordt ook gratis toegezonden wanneer hiertoe schriftelijk verzoek wordt verstuurd aan ixina Belgium, Paepsemlaan 20 – 1070 Anderlecht, met vermelding van naam en adres die de deelnemer op de achterzijde van de gefrankeerde terugzendomslag kan vermelden.

Enkel het reglement, dat beschikbaar is op de website van ixina BeLux wordt als geldig en authentiek beschouwt in geval er een reglement op andere website zou verschijnen en voor betwisting zorgt. Ook is de versie die beschikbaar is op de pagina van ixina BeLux rechtsgeldig tegenover informatie die elders bekend is gemaakt en in strijd zou zijn met het reglement op de website.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze regels in. De nietigheid van een bepaling van deze verordening maken het wedstrijdreglement niet ongeldig.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen, moet de kandidaat het volgende doen, en dit ten laatste op 21 februari 2023, om 12u:

De volgende vragen beantwoorden in de comments van één van de wedstrijdposts:

  • Onze Facebook / Instagram pagina volgen van ixina BeLux / Belgie
  • Tag je beste ontmoeting in de comments
  • Op Instagram: deel het bericht in een story

Enkel deze wijze wordt als geldig beschouwd voor deelname aan de wedstrijd en toekenning van de prijzen. Geen enkel antwoord, zelfs indien dit juist is, dat nadien per post of enig ander communicatiemiddel wordt verstuurd, maakt kans op een prijs. Wanneer een antwoord onvolledig is en/of niet alle verplichte vermeldingen bevat, wordt dit niet in overweging genomen voor het bepalen van de winnaars. Als een kandidaat zowel op Facebook als op Instagram deelneemt, zal slechts één van de deelnames geldig zijn.

Artikel 4: Bepaling en verwittiging van de winnaars

Twee (2) winnaars worden aangeduid door de Organisator en ontvangen elk één (1) Expresso Active line machine van het merk BEKO.

De winnaars worden gekozen door een willekeurige trekking en worden op vrijdag 24 februari 2023 bekendgemaakt.

De winnaars worden via privébericht gecontacteerd door de Facebook- of Instagrampagina van ixina BeLux/België. Om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen, wordt aan de winnaars gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, voornaam, e-mailadres of postadres.

De winnaars beschikken over een termijn van 3 kalenderdagen vanaf het eerste contact door de Organisator via privébericht, om de hierboven vermelde informatie via privébericht door te geven. Indien de winnaar de gegeven informatie niet binnen deze termijn verstrekt, dan betekent dit dat de winnaar automatisch afstand doet van zijn of haar prijs, waarop de Organisator een nieuwe winnaar zal aanduiden.

De deelnemers verlenen de Organisator de toestemming om hun gegevens en eventueel een foto te publiceren wanneer zij tot winnaar zijn uitgeroepen, zonder dat deze bekendmaking recht geeft op enige andere rechten, vergoedingen of bezoldigingen naast de toegekende prijs.

De door de deelnemers aangeleverde persoonsgegevens mogen door de Organisatoren worden gebruikt mits strikte naleving van de regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer vermeld in navolgend artikel 7.

Artikel 5: De prijs bij deze wedstrijd

De prijs bestaat uit twee (2) Expresso Active line machines van het merk BEKO.

De toegekende prijs is strikt persoonlijk en kan dus niet worden doorgegeven, overgedragen of verkocht aan welke derde dan ook.

De aangeboden prijs kan in hoofde van de winnaars geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch tot overhandiging van hun tegenwaarde in geld, noch tot vervanging of omruiling voor enig andere zaak.

De Organisator behoudt zich het recht voor de geboden prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door andere prijzen met minstens een overeenstemmende waarde, in geval zich een externe moeilijkheid voordoet om redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de Organisator (tekortkoming van leverancier, enz.).

Artikel 6: Vrijstelling van aansprakelijkheid van de Organisatoren

De Organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, materieel of moreel, in het geval dat de wedstrijd wordt geannuleerd, tijdelijk of permanent ontoegankelijk wordt, niet volgens de aangekondigde regels verloopt of, meer in het algemeen, indien de deelname aan de wedstrijd tijdelijk of permanent onmogelijk blijkt.

De Organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld bij foutieve levering van de prijzen, noch in geval van problemen en/of schade en/of verlies tijdens transport of verzending van de prijzen. In geval van verlies of beschadiging tijdens het transport ligt de verantwoordelijkheid bij Bpost of de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het vervoer van de prijs. De Organisator is in geen enkel geval aansprakelijk.

Wijzigingen aan dit reglement mogen tijdens de wedstrijd worden gepubliceerd, met name op deze webpagina.

De deelnemer wordt dan ook verzocht regelmatig het wedstrijdreglement te raadplegen. De eventuele wijzigingen worden beschouwd als zijnde integraal deel uitmakend van dit reglement, net zoals dit geldt voor alle teksten waarin melding wordt gemaakt van de wedstrijd in informatiebladen of andere documenten die door de Organisatoren worden uitgegeven.

Voor alle elementen die niet in dit huidig reglement werden opgenomen, kan de Organisator alle nodige maatregelen nemen om de wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 7: Bescherming van persoonsgegevens

Wie deelneemt aan deze wedstrijd aanvaardt automatisch dat zijn gegevens voor promotionele doeleinden mogen gebruikt worden door ixina Belgium of door de met haar verbonden vennootschappen.

De Organisator gewerkt alleen de persoonsgegevens van de winnaars, die nodig zijn voor het trekken van de prijze. De verwerking van de gegevens gebeurt op vertrouwelijke wijze in overeenstemming met de nationaal en internationaal geldende bepalingen waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij wet van 11 december 1998 en de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd).

Persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Organisator vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Vermeir en zullen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt voor het beheer van de toekenning van de prijzen. Ze worden doorgestuurd naar BrandNewDay voor het te kunnen toekennen van de prijzen aan de winnaars. BrandNewDay verwerkt de persoonlijke gegevens van de winnaars op basis van een overeenkomst voor gegevensverwerking.

De persoonsgegevens van de winnaars worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het toekennen van de prijzen – namelijk gedurende 5 kalenderdagen – en worden vervolgens verwijderd, mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichting ze te bewaren.

De Organisator neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door de winnaars verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Gegevens die niet versleuteld zijn, kunnen mogelijk worden verzameld en gemanipuleerd door onbevoegden. Om deze reden wil de Organisator u erop wijzen dat de veilige overdracht van gegevens via het internet (bijv. e-mail) niet kan worden gegarandeerd.

In het kader van het GDPR hebben de winnaars recht op de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens (informatierechten krachtens de artikelen 13 en 14 van het GDPR):

- Recht op intrekking van de goedkeuring van artikel 7 van het GDPR;

- Recht op inzage namens artikel 15 GDPR ;

- Recht op correctie inzage artikel 16 GDPR;

- Recht op schrapping inzage 17 GDPR;

- Recht op het beperken van de verwerking inzage artikel 18 GDPR;

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens inzage artikel 20 GDPR ;

- Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van artikel 21 GDPR.

In geval van vragen over dit onderwerp of om deze rechten toe te passen, kunnen de deelnemers contact opnemen met de verantwoordelijke voor degegevensbescherming:

- Via mail: gdpr@ixina.be

- Per post:
Ixina België

GDPR-dienst

20 Boulevard Paepsemlaan

B-1070 Brussel

Artikel 8: Persoonlijkheidskenmerken

Door het enkele feit van zijn deelname aan het Spel geeft de Winnaar aan het Organiserende Bedrijf de kosteloze toestemming om zijn naam, voornaam, postcode en, in voorkomend geval, elk ander kenmerk van zijn persoonlijkheid, met name zijn beeltenis, te gebruiken voor de communicatie die uitsluitend betrekking heeft op het Spel.

De winnaar kan zijn of haar prijs in ontvangst nemen tijdens een prijsuitreiking, die het voorwerp kan zijn van een foto- en video-opname, in aanwezigheid van leden van het Organiserende Bedrijf.

De winnaar geeft dus bij voorbaat toestemming voor de reproductie en weergave van zijn/haar persoonlijkheidskenmerken (naam, voornaam, beeltenis zoals vastgelegd tijdens de prijsuitreiking of zoals ter beschikking gesteld door de winnaar).

Het reproductierecht kan worden uitgeoefend in om het even welke vorm en met om het even welk tot dusver bekend of onbekend medium, zoals :

- Alle digitale opslagmedia zoals computers, harde schijven, USB-sticks, cloud...

- Elk drukwerk, zoals folders, posters, enz.

- Elk fotografisch, digitaal of zilveren medium.

- Elke video-ondersteuning, digitaal of analoog.

Het recht van vertegenwoordiging van het publiek kan geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend via de omroep:

- In TV-spot uitgezonden in de winkels onder het merk IXINA,

- In folders (flyer, folder...),

- Op de institutionele website van het merk IXINA,

- Op de IXINA merk website,

- Op sociale netwerken en pagina's of accounts in naam van het merk IXINA (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram...)

Het grondgebied waarop deze machtigingen betrekking hebben is België. Zij wordt toegekend voor een periode van één (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van toekenning van haar toewijzing.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschil, om welke reden dan ook, dient de vragende partij per contact op te nemen met de Organisator:

Via mail: klantendienst@ixina.be

Per post:

ixina België

20 Boulevard Paepsemlaan

B-1070 Brussel

En dit binnen de dertig (30) dagen na einddatum van het spel.

Elk geschil dat voortvloeit uit het spel en dat niet in der minne kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Alle geschillen die tijdens dit spel ontstaan en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.