WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I.    Wettelijke vermeldingen

a.    Uitgever van de website 

U bent momenteel verbonden met de website van IXINA Belgium nv op  https://ixina.be

Deze Website werd gepubliceerd door de firma IXINA Belgium nv, met een kapitaal van 920.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0408.394.348.

Maatschappelijke zetel: Paepsemlaan 20 - 1070 Anderlecht

Intracommunautair btw-nummer: BE 04 08 394 348

E-mailadres: service.clients@ixina.be

Telefoon: 02 333 87 94 (tarief van een lokaal gesprek) 
Hierna genoemd 'de uitgever'. 

 

b.     Hosting en onderhoud van de Website  

De Website wordt gehost en onderhouden door Smile Hosting – SAS met een kapitaal van 814 314,88 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 378 615 363 – BP 50779 – 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine. Tel. 01 41 40 11 00. 

 


II.    Credits 

De huidige versie van de Website is ontworpen en ontwikkeld door Agence Talan.

 

III.    Algemene gebruiksvoorwaarden

1.    Inleiding

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’) is het vastleggen van de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Website en mobiele applicaties en de verschillende diensten die daarop worden aangeboden (hierna de ‘Website’), gepubliceerd door IXINA Belgium en de franchisenemers (hierna ‘Wij’). 

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de naleving van de onderhavige AGV door elke internetgebruiker die surft op de volledige Website of een gedeelte ervan (hierna genoemd 'de gebruiker'), die zich er geheel toe verbindt ze na te leven, en dat zolang hij de genoemde Website gebruikt.  

Indien hij niet akkoord gaat met de bepalingen van deze AGV, moet de Gebruiker het gebruik van de Website onmiddellijk stopzetten. 


2.    Toegang tot de website

De gebruiker mag vrij en gratis gebruikmaken van de Website, zonder voorafgaande inschrijving of aanmaak van een account. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienet blijven echter te zijnen laste.  

De Gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken; hij erkent in het bijzonder dat hij heeft gecontroleerd of het informaticamateriaal waarmee hij verbinding maakt met de Website (computer, smartphone, enz.) geen virussen bevat en in perfecte staat van werking is.

De Website is 24 u/24 en 7 d/7 toegankelijk, behalve bij een geval van overmacht of bij om het even welke andere gebeurtenis waar wij geen controle over hebben en die met name wordt veroorzaakt door technische problemen. Bovendien kunnen wij om onderhoudsredenen de toegang tot de Website onderbreken.  

Wij kunnen niet garanderen dat de Website ononderbroken zal werken en dat hij geen fouten bevat. Wij zijn enkel gebonden door een inspanningsverbintenis met betrekking tot de werking en de continuïteit van de dienst en zijn niet gebonden door een resultaatsverbintenis met betrekking tot de toegankelijkheid van de Website en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de website of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het uitvoeren van updates.  

De gebruiker wordt erop gewezen dat wij de op deze Website aangeboden diensten te allen tijde kunnen stopzetten of de eigenschappen ervan kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker beschikt over enig verhaalsrecht tegen ons en/of daarvoor een schadevergoeding kan eisen.
 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, ongeacht de oorzaak.  

Bovendien wijzen wij iedere aansprakelijkheid af: 

-     voor eventuele onvrijwillige dienstonderbrekingen of dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan iets waar wij geen controle over hebben;  
-    voor eventuele bugs in of technische incompatibiliteiten met de apparatuur van de gebruiker;  
-    voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze binnendringing door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de beschikbaar gestelde informatie;  
-    voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, na een bezoek aan de onderhavige website en zijn diensten, alsook na het gebruik of het downloaden van een van zijn elementen.


3.    Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, zijn algemene structuur, zijn vormgeving alsook de teksten, foto’s, al dan niet bewegende afbeeldingen, logo’s, grafieken en/of om het even welk ander bestanddeel ervan, worden gedekt door de intellectuele eigendomsrechten die wij bezitten. 

Elke volledige of gedeeltelijke weergave, imitatie of hergebruik van de volledige Website of een gedeelte ervan, door middel van om het even welk procedé, met om het even welk doel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, vormt een inbreuk op de onderhavige voorwaarden alsook, in het bijzonder, een vervalsing die wordt gesanctioneerd door de Belgische wetgeving en de internationale verdragen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en/of een door de wet beteugelde frauduleuze gegevensextractie.

Voor alle informatie of elk verzoek tot reproductie of gebruik van een inhoud van de Website (tekst, foto, tekening, illustratie, ...), ongeacht de drager, moet de Gebruiker vooraf een verzoek per e-mail sturen naar info@ixina.be met vermelding van ‘Verzoek om toestemming tot reproductie’ in het gedeelte ‘Onderwerp’ van die e-mail en wachten tot hij een positief antwoord krijgt om het voorwerp van zijn verzoek uit te voeren.

De verspreiding van informatie of elementen van de Website voor particulier en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat de informatie of elementen niet worden gewijzigd en dat de verspreiding incidenteel blijft.

De op de Website vermelde naam en logo’s en in het bijzonder 'IXINA' zijn geregistreerde namen en merken, beschermd door nationale en internationale wetten. Daarnaast vermeldt de Website een bepaald aantal merken die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld die van onze leveranciers); ook die merken worden beschermd door de nationale en internationale wetten.


4.    Op de website gepubliceerde informatie

a.    Algemene presentatie

De Website kan in het bijzonder de volgende inhoud en diensten aanbieden (onder voorbehoud van wijziging):  

•    Een catalogus van de producten die de franchisenemers commercialiseren;
•    Nieuws en tendensen;
•    Een functie om online een afspraak te maken; 
•    Een rubriek 'keukens in 3D';
•    Een kaart van de verkooppunten in België onder het merk IXINA.

 

b.    Aansprakelijkheid  

De gegevens op de Website worden slechts ter informatie verstrekt en wij kunnen niet garanderen dat ze juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. 

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle op de Website verstrekte gegevens exact en up-to-date zijn. Ondanks al de zorg en ijver die wij aan de dag leggen bij het verzamelen en up-to-date houden van deze gegevens, kunnen wij echter niet garanderen dat ze volledig, nauwkeurig, correct, exhaustief en foutloos zijn. De Gebruiker wordt verzocht alle op de Website gepubliceerde informatie te controleren en ons op de hoogte te brengen van eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@ixina.be  

Tot slot behouden wij ons het recht voor de content van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.  

De op de Website gepubliceerde foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen van producten zijn niet contractueel bindend.  

Met het oog op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van hun productie, behouden de fabrikanten van zowel keukens als huishoudtoestellen zich het recht voor de eigenschappen van de op de Website gepresenteerde keuken- en huishoudtoestelmodellen te allen tijde te wijzigen.  

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af betreffende de op de Website beschikbare informatie en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die te lezen is op de Website of die werd verkregen als antwoord op een vraag die via de Website werd gesteld.  

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website.

 

c.    Verplichtingen van de gebruiker  

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de diensten die hij aanbiedt te gebruiken met strikte inachtneming van de onderhavige AGV. Zo verbindt hij zich er met name toe de Website niet voor kwaadwillige en/of schadelijke doeleinden te gebruiken en geen massale verzoeken of e-mails naar de adressen info@ixina.be en service.clients@ixina.be te sturen die ertoe kunnen leiden dat de Website blokkeert, trager werkt of verstoord wordt. 

 

5.    Prijzen

De op de Website vermelde prijzen inclusief btw worden slechts ter informatie verstrekt, op de datum van publicatie, behoudens tikfouten, en moeten worden begrepen als maximale aanbevolen verkoopprijzen.  

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft iedere zelfstandige franchisenemer het recht zijn eigen verkoopprijzen vrij te bepalen. De op de Website vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de zelfstandige franchisenemers.

 

6.     Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Om de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers te respecteren, verbinden wij ons ertoe het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in het kader van de onderhavige Website, uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als 'GDPR' (hierna te noemen 'de verordening').

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van de Website, worden digitaal verwerkt overeenkomstig de beschrijving in ons privacy- en cookiebeleid. .


7.    Externe links

Ter informatie verwijzen wij op onze Website soms naar andere bronnen op het internet, door middel van uitgaande hyperlinks.  

Deze hyperlinks verbinden ons echter tot niets. De Websites die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met onze Website via dergelijke hyperlinks vallen immers buiten onze controle.

Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd en de aldus verstrekte hyperlinks impliceren niet dat wij garant staan voor de inhoud ervan. 

Wij verbinden ons ertoe om, in geval van onenigheid of op eenvoudig verzoek van de exploitant van een Website waarnaar wij verwijzen, de hyperlink zo vlug mogelijk te verwijderen. Deze verzoeken moeten per e-mail worden gericht aan info@ixina.be , met vermelding van 'verzoek om verwijdering van een hyperlink' als onderwerp van de e-mail.  

Wat inkomende hyperlinks betreft, staan Wij toe dat er een link naar de Website wordt geplaatst, op voorwaarde dat de geest van de Website wordt gerespecteerd. Dat betekent dat Wij niet toestaan dat er links naar de Website geplaatst worden op websites die informatie en/of inhoud verspreiden van illegale aard en/of, in het bijzonder, van polemische, politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard, of die, in het algemeen, aanstootgevend kunnen zijn voor internetgebruikers.  

Gebruikers die dergelijke links naar de Website zouden installeren, verbinden zich ertoe daarvoor de toestemming te vragen aan de Websiteverantwoordelijke door hem via e-mail te contacteren op het adres info@ixina.be , met vermelding van 'hyperlinks' als onderwerp van de e-mail. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op websites die door middel van een hyperlink of op enige andere wijze aan onze Website is gelinkt.


8.    Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle nuttige voorzorgen te nemen om de gegevens te beveiligen en met name te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde personen.

Wij kunnen echter niet garanderen en wij garanderen dan ook niet dat de servers die de Website hosten vrij zijn van virussen en dat de downloadbare bestanden op deze Website of op om het even welke andere Website van derden vrij zijn van virussen of werkingsfouten.  

Bovendien verklaart de Gebruiker dat hij er zich ten volle van bewust is dat, wegens de kenmerken en beperkingen van het internet, de gegevens die op dit netwerk circuleren niet beschermd zijn tegen enigerlei vorm van indringing, met inbegrip van piraterij, en dat het bijgevolg onmogelijk is om te garanderen dat de overdracht van gegevens via het netwerk 100% veilig gebeurt.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. In deze omstandigheden is het aan de Gebruiker om, onder zijn verantwoordelijkheid, alle nuttige middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat de op het Internet doorgegeven informatie vertrouwelijk blijft. Wij raden de Gebruikers aan uiterst voorzichtig om te springen met hun persoonsgegevens, alsook de nodige en gepaste maatregelen te nemen om hun gegevens, software en hardware te beschermen, met name tegen indringing door derden alsook tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.  

In ieder geval kunnen noch Wij noch onze onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die kan ontstaan bij het bezoeken en gebruiken van de Website.


9.    Gebruik van 'cookies'

Een cookie is een klein tekstbestand waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt over het surfgedrag van een computer op een website.

Deze automatisch verzamelde informatie omvat:  

  • Informatie over uw gebruik van de Website, zoals bekeken pagina's, duur en tijdstip van de verbinding, uw IP-adres, en uw inlogmethode, zoals het type en de versie van uw webbrowser;

  • Informatie over uw apparatuur, zoals uw besturingssysteem, het OS van uw mobiele telefoon of tablet, alsook de unieke randapparaatidentificatiecode (‘UDID’) en andere technische identificatiecodes.

 

We gebruiken verschillende categorieën van ‘cookies’ op onze Website:

  • strikt noodzakelijke cookies (technische en functionele cookies);

  • statistische en analytische cookies;

  • reclamecookies; 

  • deelcookies.

 

Wanneer u onze Website bezoekt, worden er mogelijk een of meer cookies van derde bedrijven op uw computer geïnstalleerd. Deze cookies van derden identificeren uw interessecentra via de op de Website geraadpleegde producten en verzamelen surfgegevens om het reclameaanbod dat u buiten de Website om wordt toegestuurd te personaliseren.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het delen van content op sociale media (bv.: Facebook) door op de Website 'deelknoppen' van die sociale media te voorzien. Dat kan ertoe leiden dat deze sociale netwerken cookies gebruiken. 

Wij wijzen u erop dat wij geen toegang hebben tot cookies van derden en dat wij geen enkele controle kunnen uitoefenen op dergelijke cookies.

Wij wijzen u erop dat u cookies van derden kunt weigeren.

Tot slot delen wij u mee dat u uw toestemming voor het plaatsen van cookies door de Website of door websites van derden op elk moment kunt intrekken. U kunt dit doen voor alle cookies of uitsluitend voor cookies die voor bepaalde doeleinden worden gebruikt.

U kunt ook uw keuzes instellen, in het bijzonder om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser:  

– Voor Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

– Voor Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

– Voor Safari : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

– Voor FireFox : http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

U kunt de ‘cookies van derden’ ook deactiveren op de websites van de bedrijven die ze plaatsen.

Om meer te weten te komen over hoe u bezwaar kunt maken tegen cookies en cookies van de belangrijkste adverteerders kunt weigeren en blokkeren, verzoeken we u in elk geval om de Website van de European Interactive Digital Advertising Alliance te raadplegen op https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

De toestemming die IXINA BELGIUM van internetgebruikers heeft verkregen voor het gebruik van cookies is geldig voor een periode van dertien (13) maanden vanaf de datum waarop de cookies zijn geplaatst en kan worden verlengd wanneer de Gebruiker daar opnieuw toestemming voor geeft.

 

10.    Toepasselijk recht

De onderhavige AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.

Indien er een geschil ontstaat uit de interpretatie of de uitvoering van deze AGV en de Gebruiker de Website gebruikt als handelaar, is uitsluitend de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel bevoegd, zelfs als er meerdere verweerders zijn of bij een oproep tot vrijwaring en zelfs voor procedures in kort geding. Deze bepaling is niet van toepassing bij een geschil met een niet-handelaar, waarvoor de wettelijke bevoegdheidsregels gelden.

Hoe dan ook verbindt u zich ertoe om ons in geval van een geschil te contacteren alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.


11.    Wijziging van de AGV

Wij behouden ons het recht voor deze AGV naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In dat geval zal de nieuwe versie van de AGV onmiddellijk op de Website worden gepubliceerd en zal ieder gebruik van de Website, vanaf de publicatie van de genoemde nieuwe versie van de AGV, er geheel aan onderworpen zijn.

Versie bijgewerkt op 24.02.2021