Wedstrijdreglement ixina “Win een Quooker mengkraan”

Artikel 1. Organiserend bedrijf

Ixina Belgium, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van 920.000,00 euro, met maatschappelijke zetel te Paepsemlaan 20, B-1070 Brussel, België, onder nummer 408 394 348 (hierna het “Organiserende bedrijf” genoemd) en de deelnemende, commercieel onafhankelijke franchisenemers die winkels van Ixina uitbaten, in België (hierna het “Territorium” genoemd), organiseren een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting met als titel “Win een QUOOKER mengkraan” van 01/06/2024 om 10:00 uur tot 30/06/2024 om 23:59 uur (hierna de “Wedstrijdperiode” genoemd), volgens de modaliteiten die in dit reglement beschreven worden (hierna de “Wedstrijd” genoemd).

Artikel 2. Aanvaarding van het reglement

Elke deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding zonder enig voorbehoud in van het principe van de wedstrijd, van dit Wedstrijdreglement (“hierna het “Reglement” genoemd) en van alle beslissingen van het Organiserende bedrijf wat de interpretatie en/of toepassing van het Reglement betreft. Deelname die ingaat tegen gelijk welk artikel van dit Reglement wordt als ongeldig beschouwd en leidt in geen geval tot toekenning van de hieronder voorziene prijs. Alle deelnemers weten en erkennen dat het toeval geen andere zekerheid kan bieden dan hoop om eventueel volledig willekeurig te winnen. De deelnemers kunnen voor vragen, opmerkingen of klachten over de wedstrijd contact opnemen met het bedrijf dat de wedstrijd organiseert.

Artikel 3. Modaliteiten voor deelname

1. Voorwaarden voor deelname

Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden voor particulieren die meerderjarige natuurlijke personen volgens Belgisch recht zijn op de datum waarop de wedstrijd begint, die niet beschermd zijn en op het Territorium wonen, met uitsluiting van de personeelsleden van het Organiserende bedrijf (en vennootschappen van de groep waartoe het behoort) en op een algemene manier van personen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen hebben aan de promotie en/of verwezenlijking van de Wedstrijd. Deze uitsluiting heeft betrekking op alle leden van het huishouden (met name dezelfde naam en/of hetzelfde postadres en/of e-mailadres) van bovenvermelde personen (hierna de “Deelnemer” genoemd).

2. Hoe werkt de wedstrijd

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de volgende procedure gevolgd worden:
1. Een offerte opstellen
- Tijdens de Periode van de wedstrijd,
- Voor een bedrag van minstens € 4 000 inclu. btw aan meubels (uitgezonderd elektrische toestellen, werkplan, sanitair, toebehoren en diensten).
- Andere voorwaarden: Nihil.

2. Het deelnameformulier invullen volgens de aanwijzingen. Het deelnameformulier is beschikbaar op het volgende adres: https://ixina.be/nl/quooker-wedstrijd-juni-2024 

Er wordt tijdens de Periode van de wedstrijd slechts een deelname per speler (dezelfde naam, dezelfde voornaam, hetzelfde adres) aanvaard. Wanneer er verschillende keren deelgenomen wordt, wordt er slechts met een deelname rekening gehouden. Alle fraudegevallen of gevallen van vermoedelijke fraude leiden tot uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd, zelfs wanneer de fraude vastgesteld wordt nadat de Wedstrijd afgelopen is en/of nadat de winnaar aangeduid is. Het niet-naleven van de voorwaarden voor deelname die in het Reglement vermeld worden, maakt de deelname ongeldig. Het is verboden voor de deelnemers om deel te nemen of te proberen deel te nemen op manieren die de principes van de Wedstrijd en dit Reglement niet strikt naleven.

Artikel 4. Aanduiding van de winnaar

Er wordt door loting een winnaar of meerdere winnaars aangeduid (hierna de “Winnaar” genoemd) bij de deelnemers die alle voorwaarden van het Reglement vervuld hebben en het deelnameformulier correct ingevuld hebben. De loting vindt plaats op 10/07/2024. Alle winnaars worden per e-mail naar het adres dat ze op het deelnameformulier ingevuld hebben op de hoogte gebracht. Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Winnaar te controleren. De voornaam en naam (of het pseudoniem) van de Winnaar mogen op de sociale netwerken van het Organiserende bedrijf vermeld worden.

Artikel 5. Prijs

Het aantal prijzen (“Prijs”) is: 2
- 1 prijs voor de regio Wallonië en Brussel
- 1 prijs voor de regio Vlaanderen

De Prijs die voor deze Wedstrijd voorzien is, is:
- Een QUOOKER mengkraan inclusief COMBI+ reservoir, referentie 22+XCHR Flex Chrome, ter waarde van €1.595 incl. btw.

De prijs is strikt persoonlijk en op naam. Hij kan niet doorgegeven of afgestaan worden in welke vorm dan ook aan gelijk welke derde persoon. De Prijs kan in geen geval in cash terugbetaald, geruild of geheel of gedeeltelijk in natura of in cash ingeruild worden. Indien blijkt dat de Winnaar niet aan de criteria en voorwaarden van het Reglement voldoet of dat hij fraude gepleegd heeft, behoudt het Organiserende bedrijf zich het recht voor om hem de Prijs niet toe te kennen.

Artikel 6. Wedstrijdreglement

Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om indien de situatie het vereist, de Wedstrijd te wijzigen, in te korten, te verlengen of te annuleren. Het kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om het volledige Reglement of een deel ervan te wijzigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Hoewel het Organiserende bedrijf alles in het werk stelt om de deelnemers informatie en/of middelen te bieden die beschikbaar en geverifieerd zijn, kan het echter niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële fouten of een gebrek aan beschikbare informatie.

Bovendien is het Organiserende bedrijf niet aansprakelijk in geval van:
- Problemen met apparatuur
- Vernietiging van informatie die door de deelnemers verstrekt werd om een reden die niet kan worden toegeschreven aan het Organiserende bedrijf
- Menselijke fouten of fouten van elektrische aard
- Storingen die een impact kunnen hebben op het goede verloop van de wedstrijd
- Eventuele gevolgen van vertraging, verlies, diefstal of beschadiging waarvoor het niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

Klachten moeten rechtstreeks door de bestemmelingen bij de bedrijven die de brieven bezorgd hebben ingediend worden. Het Organiserende bedrijf behoudt zich in elk geval het recht voor om de Wedstrijd te onderbreken indien het vlotte administratieve en/of technische verloop van de Wedstrijd verstoord wordt door een oorzaak waarop het Organiserende bedrijf geen vat heeft. Bij fraude of niet-naleving van dit Reglement kan de dader uitgesloten worden van de wedstrijd. Het Organiserende bedrijf behoudt zich in dat geval het recht voor om hem gerechtelijk te vervolgen.

Artikel 8. Eigendomsrechten

Overeenkomstig de wetten betreffende literair en artistiek eigendom, is het strikt verboden om delen van deze Wedstrijd volledig of gedeeltelijk te reproduceren en weer te geven. De vermelde merken zijn merken die door hun respectievelijke eigenaar gedeponeerd zijn.

Artikel 9. Persoonsgegevens en beeldrechten

De informatie die verzameld wordt voor deze wedstrijd is nodig om met uw deelname rekening te kunnen houden. Deze informatie is bestemd voor het Organiserende bedrijf, verwerkingsverantwoordelijke, en voor FBD International om uw deelname te beheren, de winnaar te bepalen en de Prijs toe te kennen en te versturen. De wettelijk basis van deze verwerking is dus het contract. Indien u uw toestemming gegeven heeft, kunnen uw persoonsgegevens ook verwerkt worden voor commerciële prospectie en/of om telefonisch met u contact op te nemen om uw plannen te bespreken. Deze verwerking is op toestemming gebaseerd. De gegevens van de deelnemers worden maximaal 60 dagen bewaard vanaf de datum waarop de Prijs uitgereikt wordt. De persoonsgegevens van de Winnaar worden gedurende 2 jaar bewaard vanaf de datum waarop de Prijs uitgereikt wordt. De persoonsgegevens van deelnemers die ingestemd hebben met commerciële prospectie per e-mail en sms worden 3 jaar vanaf het laatste contact bewaard. De persoonsgegevens van deelnemers die enkel ingestemd hebben met commerciële marketing per telefoon worden 6 maanden vanaf de datum van de verzameling bewaard. De persoonsgegevens worden verwerkt door de interne dienst van het Organiserende bedrijf die verantwoordelijk is voor marketing of het beheer van klantenrelaties. Ze worden eveneens door onderaannemers van het bedrijf verwerkt. Deze onderaannemers zijn wedkantoren die verantwoordelijk zijn voor het beheer van wedstrijden of bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de aflevering van de gewonnen prijs indien de prijs via een vervoerder verzonden wordt, maar ook softwarefabrikanten of dienstverleners die advies verstrekken of diensten verlenen voor het beheer van klantenrelaties. Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de “AVG” genoemd), heeft u recht op inzage, rechtzetting, het intrekken van uw toestemming, wissing en, bij legitieme redenen, recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en recht op beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden van de AVG. U kan eventueel een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende kanalen: contact@adp-gba.be / +32 (0)2 274 48 00. U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail naar gdpr@Ixina.be of een brief naar Ixina Belgium, Paepsemlaan 20, B-1070 Brussel, België te sturen.

Artikel 10. Geschillen en klachten

Dit Reglement valt onder het Belgische recht, zonder afbreuk te doen aan eventuele bestaande collisieregels. Bij klachten om welke reden dan ook, dienen de verzoeken gericht te worden aan het Organiserende bedrijf, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop de Wedstrijd afloopt op het in Artikel 1 vermelde adres. Alle geschillen over de wedstrijd die niet minnelijk opgelost kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Deelnemen aan de Wedstrijd houdt het aanvaarden, zonder voorbehoud, van dit Reglement in. Bij geschillen proberen de partijen ze minnelijk te regelen. Alle deelnemers kunnen gratis een beroep doen op de ombudsdienst voor consumentengeschillen (hierna “BELMED” genoemd) om een minnelijke oplossing te vinden voor een geschil met een professional. Het Organiserende bedrijf garandeert het beroep dat bij Belmed uitgevoerd kan worden: - Per brief: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel, België - Per e-mail: contact@mediationconsommateur.be Alle deelnemers kunnen dus een beroep doen op Belmed wanneer een voorafgaande, directe klacht niets opgeleverd heeft. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om dit geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen. Het Organiserende Bedrijf heeft de nodige maatregelen genomen om de bepalingen van artikel 14 van Verordening (EU) nummer 524-2013 van 31 maart 2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen ten uitvoer te brengen.

Article 11. Deelnemende winkels

Alle ixina Belgium winkels, behalve ixina Luxembourg, doen mee.